Νομικές ανακοινώσεις

Ιστοσελίδα σχεδιασμού για www.maped.com

Ο δικτυακός τόπος www.maped.com είναι ιδιοκτησία της Maped - BP 14 74371 PRINGY Cedex - Γαλλία

Τηλ: +33 4 50 27 68 85 

Email: contact@maped.gr

RCS (Εμπορικό Μητρώο): Annecy TGI 325 720 423

 Αριθμός Διοίκησης: 57 Β 42SA  

Κεφάλαιο:  5,155,000 ευρώ 

 ΑΦΜ: FR62325720423

 

Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας 

Εάν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα ή θα θέλατε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, παρακαλώ στείλτε mail: φόρμα επικοινωνίας

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το περιεχόμενο που παρέχεται στην ιστοσελίδα www.maped.fr είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Maped δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που μεταδίδονται στην ιστοσελίδα είναι ακριβείς και πλήρεις. Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληφορορίες σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθούν ανά διαστήματα και οι τροποποιήσεις ενσωματώνονται σε νέες εκδόσεις. Η Maped έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να προβεί σε βελτίωσεις στα προϊόντα, στα προγράμματα ή στις υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιπροσώπευση,  τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση ή διαστρέβλωση αυτής της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της απαγορεύεται, ανεξάρτητα από την διαδικασία ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.   

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, του περιεχόμενου του ή των πληροφοριών που παρέχει, θα θεωρείται παράβαση και θα τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα L335-2 του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το ίδιο ισχύει και για τις βάσεις δεδομένων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα MAPED που προστατεύονται από τις διατάξεις της 1ης Ιουλίου 1998΄που μεταφέρει την ευρωπαϊκή οδηγία με ημερομηνία 11 Μαρτίου 1996 σχετικά με την νομική προστασία των βάσεων δεδομένων στον γαλλικό κώδικα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή ή η χρήση στοιχείων της ιστοσελίδας και θα καταστεί υπεύθυνος ο χρήστης.

 

Hypertext links 

O δικτυακός τόπος www.maped.fr παρέχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων. Όπως η Maped δεν διαχειρίζεται αυτές τις ιστοσελίδες, δεν έχει κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου τους. Κατά συνέπεια, η Maped δεν μπορεί θεωρηθεί υπεύθυνη σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων ή οποιασδήποτε πιθανής συλλογής και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων, για την εγκατάσταση cookies, ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας με τον ίδιο σκοπό που διεξάγονται από αυτά τα site. Όλες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ιστοσελίδες δικαιούνται να εγκαταστήσουν μία σύνδεση με την ιστοσελίδα www.maped.com χωρίς προήγουμενη άδεια υπό τον όρο ότι: 

  • Οι σελίδες www.pade.fr δεν ενσωματώνονται στις σελίδες ενός άλλου τόπου
  • Μόνο η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείτα:   www.maped.com (δεν υπάρχουν συνδέσεις σε εσωτερικές σελίδες).  

 

Δήλωση CNIL  

Σύφμωνα με το άρθρο 43 του γαλλικού νόμου Αρ. 86-1067 με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 1986 διευκρινίζεται ότι: Ο Διευθυντής του δικτυακού τόπου είναι ο Κος Bernard Roux de Bezieux - αυτή η ιστοσελίδα ήταν το θέμα της δήλωσης που εκδόθηκε στο CNIL με αριθμό 1498589. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του γαλλικού νόμου περί Προστασίας Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνόντας: MAPED BP 14 -74371 Pringy Cedex France. Τηλ: 04 50 27 26 85 Email: dpo@maped.fr 

 

MNSTR
http://www.mnstr.com/
3 , Boulevard Saint xMartin
75003 Παρίσι
contact@mnstr.com